Visos pastatų priežiūros paslaugos

RENOVACIJA

Daugiabučių namų modernizavimo (renovacijos) programa

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-1949 patvirtinta Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2023 metų programa

Kvartalų energinio efektyvumo didinimo galimybių studija

Kvartalų tinkamumo renovacijai daugiakriterinis vertinimo apibendrinimas (brėžinys)

LR Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. Nr. 1159 nutarimu atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams jų sprendimu 5 metus nuo statybos užbaigimo taikomas 50 procentų mažesnis minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas. Teisės aktas

 

Renovacija – tai pastato atnaujinimas, panaudojant įvairias priemones tikslui pasiekti.

Renovacijos tikslas – pasiekti kuo aukštensnę energinio naudingumo klasę, tai yra kuo daugiau sutaupyti šilumos energijos ir praiilginti pastato ilgaamžiškumą.

 

Darbai, atliekami modernizavime (renovacijoje):

1.   Šildymo, karšto ir šalto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas:
•    Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar rekonstravimas;
•    Balansinių ventilių stovams įrengimas;
•    Vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas;
•    Šildymo vamzdynų, šildymo prietaisų keitimas;
•    Individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose;
•    Karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas;
•    Ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas.

2.  Langų ir lauko durų keitimas:
•    langų keitimas;
•    lauko durų keitimas.

3. Stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą).
4. Balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal vieningą projektą.
5. Fasadinių sienų apšiltinimas.
6. Rūsio perdangos apšiltinimas.
7. Cokolio šiltinimas.
8. Alternatyvios energijos šaltinių (saulės, vėjo ir pan.) įrangos įrengimas.
9. Liftų kapitalinis remontas ir keitimas.

 

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:
10. Pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių) keitimas ar pertvarkymas. (Šioms priemonėms skiriamas tik lengvatinis kreditas).

 

Atnaujinimo žingsniai

1. Namo atnaujinimo proceso inicijavimas
2. Investicijų plano parengimas
3. Investicijų plano viešas aptarimas
4. Investicijų plano derinimas su BUPA
5. Investicijų plano tvirtinimas būsto savininkų susirinkime
6. Paraiškos pateikimas bankui
7. Banko sprendimas
8. Rangovų atranka
9. Kredito sutarties su banku pasirašymas
10. Kredito sutarties įregistravimas NTR
11. Namo atnaujinimo darbai
12. Kredito išmokėjimas
13. Kompensacijos suteikimas
14. Investicijų kompensacija

Skaityti plačiau 

 

Valstybė remia modernizavimą (renovaciją) šiais būdais: 

– lengvatinį kreditą (nuo 10 iki 20 metų), kuriam taikomos 3 proc. dydžio nekintamos palūkanos;

– nustatyto dydžio kompensaciją:

100 proc. namo atnaujinimo projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau nei 5, 7 ar 8 proc. (priklausomai nuo daugiabučio namo naudingojo ploto) statybos rangos darbų kainos su PVM. Kai pritaikomi tipiniai namo atnaujinimo projektai, kompensacija neturi viršyti 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM*;

100 proc. statybos techninės priežiūros išlaidų, tačiau ne daugiau nei 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM *;

100 proc. (bet ne daugiau nei 0.10 Eur/m2 be PVM) faktinių projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų*;

40 proc. LR Vyriausybės nustatytoms energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms jei yra pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė (sutaupoma 40 proc.ir daugiau energijos sąnaudų šildymui), jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo modernizavimo projektai įgyvendinti sudaryta iki 2014m. gruodžio 31 d. ir (ar) šis projektas įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1d.**;

100 proc. projekto parengimo ir įgyvendinimo išlaidų, taip pat kreditą bei palūkanas asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo kompensaciją.

* Nuo 2015 m. spalio 1 d. kompensuojama 50 proc. šių išlaidų dydžio.

** Nuo 2015 m. spalio 1 d. kompensuojama 15 proc. šių išlaidų dydžio.

 

Kodėl naudinga daugiabučio namo modernizacija (renovacija)?

 • Padidėja turto vertė
 • Mažiau suvartojama šilumos energija (modernizavus daugiabuti namą sutaupoma iki 50 % šilumos energijos).
 • Pagerėja namo estetinis vaizdas
 • Pagerėja aplinkos sąlygos
 • Palengvėja namo eksploatacija
 • Pratęstas pastato eksploatavimo laikas
 • Sumažinamos priežiūros išlaidos

 

UAB „Rasų valda“ teikiamų paslaugų, susijusių su daugiabučio pastato atnaujinimu, detalus aprašas:
1. Parengia ir suderina techninius dokumentus:

 • atliktą Energinį auditą ir parengtą Investicijų projektą pristato daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime;
 • išima namo rekonstrukcijos projektavimo sąlygų sąvadą;
 • parengia techninę užduotį Techniniam projektui parengti;
 • atlieka Techninio projekto rengėjų apklausą;
 • paruošia sutartis su atrinktu Techninio projekto rengėju;
 • parengia rangos darbų pirkimo dokumentaciją;
 • organizuoja rangos darbų konkursus;
 • parengia ir suderina rangos darbų sutartis.

2. Parengia bei suderina kredito ir kredito draudimo sutartis.
3. Atlieka namo modernizavimo procesų valdymą ir monitoringą:

 • vykdo atliekamų darbų terminų priežiūrą;
 • atlieka rangos darbų sutarties vykdymo kontrolę;
 • pasirašo priėmimo-perdavimo aktus su rangovais;
 • vykdo rangos darbų dokumentacijos pildymo priežiūrą;
 • teikia ir suderina reikiamą dokumentaciją ir ataskaitas su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra;
 • organizuoja namo pripažinimo tinkamu naudoti komisiją.

4. Konsultuoja renovuojamojo namo gyventojus (sutarties galiojimo metu):

 • renovacijos organizavimo, techniniais klausimais;
 • teikia metodinius patarimus ir medžiagą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimams renovacijos klausimais.
 • teikiant ataskaitas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai;
 • šilumos energijos taupymo klausimais;
 • juridiniais būsto renovacijos klausimais.

 

Išsamesnę informaciją galite rasti paspaudę šias internetines nuorodas:

www.atnaujinkbusta.lt

www.betalt.lt

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/daugiabuciu-namu-atnaujinimas-modernizavimas