Visos pastatų priežiūros paslaugos

TEISINĖ INFORMACIJA

 1. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai. Plačiau.
 2. Daugiabučių namų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas. Plačiau.
 3. LR civilinis kodeksas. Plačiau.
 4. Šilumos ūkio įstatymas. Plačiau.
 5. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Plačiau.
 6. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą). Plačiau.
 7. Daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašas. Plačiau.
 8. Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas. Plačiau.
 9. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas. Plačiau.
 10. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Plačiau.
 11. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas. Plačiau.
 12. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų sąrašas. Plačiau.
 13. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties savininkų bendrijų įstatymas. Plačiau.
 14. Jungtinės veiklos sutartis. Plačiau.
 15. Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika. Plačiau.
 16. Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės. Plačiau.
 17. Dėl triukšmo gyvenamoje aplinkoje. Plačiau.
 18. Tvarkos ir švaros Vilniaus mieste taisyklės. Plačiau
 19. Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklės. Plačiau.
 20. Šilumos paskirstymo metodai. Plačiau.
 21. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas. Plačiau.
 22. UAB “Rasų valda” balsų skaičiavimo komisija vykdant balsavimą raštu. Plačiau.
 23. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės. Plačiau.

 

 UAB „Rasų valda“ jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle.

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.