Visos pastatų priežiūros paslaugos

TEISINĖ INFORMACIJA

 1. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai. Plačiau.
 2. Daugiabučių namų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas. Plačiau.
 3. LR civilinis kodeksas. Plačiau.
 4. Šilumos ūkio įstatymas. Plačiau.
 5. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Plačiau.
 6. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą). Plačiau.
 7. Daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašas. Plačiau.
 8. Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas. Plačiau.
 9. Daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administravimo darbų sąrašas. Plačiau.
 10. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Plačiau.
 11. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas. Plačiau.
 12. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų sąrašas. Plačiau.
 13. Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimas. Plačiau.
 14. Jungtinės veiklos sutartis. Plačiau.
 15. Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika. Plačiau.
 16. Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklės. Plačiau.
 17. Dėl triukšmo gyvenamoje aplinkoje. Plačiau.
 18. Tvarkos ir švaros Vilniaus mieste taisyklės. Plačiau
 19. Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklės. Plačiau.
 20. Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklės. Plačiau.
 21. Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai. Plačiau. Taip pat skaitykite čia.
 22. Šilumos paskirstymo metodai. Plačiau.
 23. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas. Plačiau.
 24. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės. Plačiau.
 25. UAB “Rasų valda” administruojamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės. Plačiau.